Festivalterrein Feesttent Eelde
Deze huisregels zijn van toepassing op eenieder die het festivalterrein bezoekt. Let op: Bij het betreden van het festivalterrein gaat u automatisch akkoord met onze huisregels. Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie, de medewerkers van, dan wel de beveiliging van, bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen, dan wel de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van het toegangsbewijs.

Algemeen
Bezoekers worden verzocht/geacht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, beveiligingspersoneel en medewerkers. Bij het kopen of verkrijgen van een entreebewijs gaat u automatisch akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van Feesttent Eelde en de ticketshop.

Toegangscontrole
Bij de entree van het festivalterrein wordt uw aangeschafte entreebewijs ingenomen of gescand. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee louter alcoholvrije consumpties aangeschaft en genuttigd kunnen worden. Het is dus mogelijk dat u bij de ingang van ons festivalterrein gecontroleerd wordt op leeftijd. Hiervoor dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatie- en toegangsbewijs. De organisatie heeft te allen tijde het recht om personen de toegang te weigeren/ontzeggen. LET OP! U dient te allen tijde uw eigen polsband te dragen. Deze polsband is persoonsgebonden en mag nimmer doorgegeven worden. Bij constatering van doorgifte of wanneer u uw polsband niet draagt kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein. Wanneer u toch weer naar binnen wilt zult u opnieuw een entreebewijs moeten aanschaffen.

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gevraagd om mee te werken aan visitatie, dan wel een veiligheidsfouillering. Deze controle kan steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang kan worden geweigerd of dat de bezoeker wordt overgedragen aan de politie, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Drugsbeleid
Het is verboden op en om het festivalterrein soft- en/of harddrugs te bezitten, gebruiken of te verhandelen. Bij constatering hiervan heeft de organisatie en/of beveiliging het recht u de toegang van het terrein te ontzeggen. Personen die zich hieraan schuldig maken worden overgedragen aan de politie.

Alcoholbeleid
Op het festivalterrein zijn enkel zwak alcoholische dranken verkrijgbaar. Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Het nuttigen van alcoholische dranken is verboden en kan kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein. Dit geld eveneens voor het doorgeven van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Wanneer u toch weer naar binnen wilt zult u opnieuw een entree bewijs moeten aanschaffen.

Rookbeleid
In de feesttent geldt een algemeen rookverbod. Op het voorterrein is een rookzone gecreëerd.

Cameratoezicht
Op het festivalterrein hangen (video-)camera’s voor toezicht. Door ons festivalterrein te bezoeken stemt u ermee in dat er opnamen gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Voorwerpen en objecten
Het is niet toegestaan objecten mee te nemen naar het festivalterrein die een gevaar op kunnen leveren voor de veiligheid van medewerkers en/of bezoekers .
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein; alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, gasgevulde patronen/cilinders en ballonnen en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken kunnen bij binnenkomst in beslag worden genomen.
Het is niet toegestaan om voorwerpen, drank, bekers etc. naar de optredende artiest en/of organisatie en/of andere personen te gooien. Personen die zich hieraan schuldig maken worden van het festivalterrein en/of feesttent verwijderd. Alle hieruit voortvloeiende financiële schade zal op de desbetreffende persoon worden verhaald.

Foto-, video-, geluidsopnamen
Eenieder die het festivalterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie heeft toestemming deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Dieren
Het is verboden om dieren mee te nemen op het festivalterrein.

Overlast
Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein overlast voor de omwonenden te beperken. Rondhangen op/in en om het festivalterrein en/of feesttent is na sluitingstijd niet toegestaan.

Consumptiemunten
Op het festivalterrein kan alleen met geldige consumptiemunten van Feesttent Eelde worden betaald. Gekochte munten kunnen tot 30 minuten voor sluitingstijd worden ingewisseld bij de kassa. De munten behouden hun waarde wel. Consumptiemunten van het Bloemencorso en de Feesttent zijn niet uitwisselbaar.

Promotie
Het is zonder toestemming niet toegestaan op of rondom het festivalterrein en/of feesttent flyers te verspreiden, poster en of banners op te hangen, of andere promotionele activiteiten te verrichten.

Schade
Schade toegebracht aan tenten, huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie, ingehuurde derden en/of buurt, worden tegen nieuwwaarde op de veroorzaker(s) verhaald.

Overig
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Het betreden van het Festivalterrein en de Feesttent en het bijwonen van de evenementen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de heen- en terugreis naar het festivalterrein en/of feesttent en/of op de parkeerplaatsen. De organisatie stelt zich (in beginsel) niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers aan het festivalterrein en/of feesttent. Hieronder wordt ook diefstal en/of vermissing verstaan. Extremistische uitingen en taalgebruik, evenals racistisch gedrag wordt niet getolereerd evenals gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst en/of agressief gedrag. Personen die zich hier schuldig aan maken worden van festivalterrein verwijderd.

Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal, (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte worden gedaan. Eventuele schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).

Onder festivalterrein wordt verstaan: het gehele terrein op het Kampje binnen de dranghekken.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht u vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

 

We Are Easy BV
Mail: info@weareeasy.nl
Telefoon: 050-3091955